Algemene Voorwaarden Mijn Verrekijker

M.i.v. 01-03-2019

 

1. Voorwaarden zijn van toepassing

1.1       Op alle met Mijn Verrekijker gesloten overeenkomsten, aanbiedingen en offertes zijn algemene voorwaarden van toepassing.

in de navolgende tekst dienst Mijn Verrekijker telkens gelezen te worden als ‘Mijn Verrekijker en de ter uitvoering van de overeenkomst door Mijn Verrekijker ingeschakelde derden’.

 

2. Omvang verplichtingen

2.1       Met Mijn Verrekijker gesloten overeenkomsten leiden voor Mijn Verrekijker tot inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Mijn Verrekijker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren naar de maatstaven van het moment van nakomen van Mijn Verrekijker verlangd kan worden.

2.2       Voor zover Mijn Verrekijker een voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Mijn Verrekijker uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of van onjuiste informatie.

 

3. Offertes en aanbiedingen

3.1       Alle offertes en aanbiedingen van Mijn Verrekijker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2       Mijn Verrekijker kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing bevat.

3.3       Alle door Mijn Verrekijker opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidswege, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten.

3.4       Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4. Plaatsing

4.1       Door Mijn Verrekijker aangeboden groepsactiviteiten vinden alleen bij doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing op een wachtlijst. Voorafgaande vindt een intakegesprek plaats.

 

5. Annuleren/ontbinden/opzeggen

5.1       Gemaakte afspraken dienen ten minste 24 uur voor de aanvang geannuleerd te worden. Voor trainingen gelden onderstaande voorwaarden:

5.1.1 Wanneer de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst voor het volgen van een training, doch meer dan zeven dagen voor de aanvang van de eerste bijeenkomst, besluit de deelnemer niet deel te laten nemen / de training af te zeggen, brengt Mijn Verrekijker 50% van de verschuldigde kosten in rekening. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

5.1.2 Wanneer een deelnemer niet in staat is om deel te nemen aan een bijeenkomst of bij een trainingsdeel aanwezig te zijn, dient dit uiterlijk om 8.30 uur op de dag van de betreffende bijeenkomst of training te worden gemeld. Na een telefonische afmelding dient dit ook nog per email te geschieden.

5.2       Indien een afspraak voor een gesprek binnen 24 uur voor aanvang van het

            gesprek wordt geannuleerd brengt Mijn Verrekijker de gesprekskosten van

            een uur in rekening.

5.3       In het geval van individuele begeleiding en individuele training geldt dat

wanneer een leerling, aan wie Mijn Verrekijker individuele begeleiding dan wel training biedt, door ziekte of een andere dringende reden niet in staat is de begeleiding of training te volgen, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 8.00 uur op de betreffende lesdag telefonisch dient te worden gemeld. Afmelding moet naast telefonisch, tevens schriftelijk (via email) worden gemeld. Bij een te late afmelding wordt de afgesproken lestijd van die dag in rekening gebracht.

5.4       In het geval dat Mijn Verrekijker langere reistijd nodig heeft om de afgesproken locatie te bereiken, kan Mijn Verrekijker een afwijkend tijdstip van afmelden eisen.

 

Betalingen

6.1       Facturering vindt maandelijks achteraf plaats. Facturen worden per email verzonden.

6.2       Voor trainingen behoudt Mijn Verrekijker zich het recht voor een aanbetaling te vragen.

6.3       Indien een betaling door Mijn Verrekijker niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, wordt een herinnering verstuurd. Indien binnen 14 dagen na het verzenden van de herinnering nog steeds geen betaling is ontvangen, wordt een aanmaning verzonden. In deze aanmaning wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met incassokosten ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,-.

            Indien 14 dagen na deze aanmaning de betaling nog niet is ontvangen, behoudt Mijn Verrekijker zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen teneinde betaling te ontvangen. kosten hiervan zijn volledig voor rekening van de debiteur.

6.4       Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Mijn Verrekijker zich het recht voor iedere vorm van hulpverlening tijdelijk dan wel voorgoed te weigeren. Hulpverlening stopt in ieder geval wanneer 14 dagen na het verzenden van de eerste herinnering nog geen betaling is ontvangen. Eventuele schade, van welke aard dan ook, materiaal of immaterieel, die geleden wordt doordat wegens wanbetaling de hulpverlening wordt beëindigd of de continuïteit van de hulpverlening wordt onderbroken, kan op geen enkele wijze op Mijn Verrekijker worden verhaald. hieronder valt ook de stagnering dan wel achteruitgang in de ontwikkeling van (een zoon/dochter/leerling van) een cliënt die begeleiding ontvangt.

 

7. Restitutie

7.1       Mijn Verrekijker kan slechts in zeer bijzondere gevallen besluiten om lesgeld van individuele leerlingen/deelnemers aan groepslessen te restitueren (alleen geldig voor trainingen waarbij per individuele deelnemer wordt betaald, niet geldig voor trainingen waarbij per groep wordt betaald):

- Bij tussentijdse verhuizing van een deelnemer/leerling, waardoor het bezoeken van de bijeenkomsten voor de deelnemer/leerling onmogelijk wordt.

- Bij langdurige ziekte, d.w.z. langer dan vier aaneengesloten weken, van een deelnemer/leerling. Restitutie van 50% van het lesgeld over door langdurige ziekte niet-genoten lessen/bijeenkomsten vindt plaats na afloop van de betreffende periode.

- Bij tussentijds gebleken ongeschiktheid van de leerling voor het betreffende onderwijs. De beëindiging van de lessen vindt plaats in overleg tussen Mijn Verrekijker en betrokkene(n).

- Bij uitval van twee of meer lessen/bijeenkomsten per periode of training, veroorzaakt door Mijn Verrekijker, waarbij het onmogelijk is gebleken deze op een ander tijdstip in te halen. restitutie vindt plaats m.i.v. de tweede uitgevallen les.

7.2       Wanneer een cliënt meent recht te hebben op restitutie van lesgeld, dan dient deze hiertoe        schriftelijk een verzoek in te dienen, waarin wordt aangetoond dat restitutie gerechtvaardigd is.            Dit verzoek dient uiterlijk vier weken na de tussentijdse beëindiging van lessen, of –in het geval van langdurige ziekte of uitval door toedien van Mijn Verrekijker na afloop van de betreffende periode/cursus/training in het bezit van Mijn Verrekijker te zijn. Zonder dit schriftelijke verzoek en bij verzoeken die ingediend zijn buiten de gestelde termijn, is restitutie niet mogelijk.

7.3       In gevallen waarin dit restitutiereglement niet voorziet, beslist Mijn Verrekijker.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1       Mijn Verrekijker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,

8.2       Voor schade die een direct gevolg is van een aan Mijn Verrekijker toe te rekenen tekortkoming is Mijn Verrekijker alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mijn Verrekijker. Als Mijn Verrekijker desondanks gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

8.3       Mijn Verrekijker is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade op welke wijze dan ook ontstaan.

8.4       De aansprakelijkheid van Mijn Verrekijker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.5       Deelname aan een activiteit dan wel het laten deelnemen van een kind aan een activiteit is geheel vrijwillig en voor volledige eigen verantwoording van de opdrachtgever. opdrachtgever dient zelf te beoordelen of hij/zij dan wel zijn/haar kind in staat is verantwoord deel te nemen aan activiteiten die Mijn Verrekijker aanbiedt.

8.6       de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij of zijn/haar kind aanricht aan bezittingen van de (andere) deelnemer of de gebouwen en/of faciliteiten waar de activiteit van Mijn Verrekijker gehouden wordt en de opdrachtgever zal Mijn Verrekijker van deze schade vrijwaren.

 

9. Klachten en geschillen

9.1       Bij Mijn Verrekijker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door Mijn Verrekijker binnen de termijn van 14 dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord.

9.2       Op alle overeenkomsten met Mijn Verrekijker is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.

9.3       T.a.v. alle geschillen is de rechtbank te Leeuwarden bevoegd, tenzij de wet verplicht een andere instantie aanwijst.

 

10. Wijzigen

 

10.1      Mijn Verrekijker behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen.